BAĞIMSIZ DENETİM

Dünya ekonomisin küreselleşmesiyle birlikte, işletmelerin dışa açılma, birleşme, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilme, uluslararası yatırımcılardan finansal kaynak sağlama ihtiyaçları doğmuştur. Ülkelerdeki yasal düzenlemelerin farklı olması işletmelerin yatırımcılarına sundukları raporların farklılaşmasına neden olmakta ve raporların karşılaştırılabilirliğini engellemektedir. Finansal tablo kullanıcılarına şeffaf, karşılaştırılabilir ve tarafsız tabloların sunulması geniş tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Denetim hizmetlerimiz kapsamında yapılan çalışmalarımız, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacı olan doğru, tarafsız ve uluslararası kabul görmüş formatta raporların hazırlanmasıdır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Bu kapsam dahilinde sunduğumuz hizmetlerimiz;

 • IFRS / UFRS’ a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
 • US GAAP (Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları)’a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
 • UK GAAP (Birleşik Krallık – İngiltere Muhasebe Standartları)’a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kanunlarına göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık.
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) kanunlarına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
 • EDPK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) kanunlarına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün kanunlarına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık

UFRS RAPORLAMASI

Son zamanların muhasebe alanındaki en büyük değişikliği olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamaya koyuldu. 2005 itibariyle, AB üyesi ülkeler ve bir çok başka ülkede teşkilatlanmış piyasalarda hisse senedi veya ihraç etmiş olduğu finansal enstrüman işlem gören şirketler UFRS’ye geçiş yaptılar. İyi haber: Yatırımcılar dünyanın her yerinden şirketlerin mali tablolarını daha iyi anlayıp karşılaştırma imkanı bulabilecekler. Sonuç: Düşük maliyetli sermaye daha verimli biçimde bölüşülecek. Çok da iyi olmayan habere gelince, UFRS’ye geçiş süreci ve ilk raporlama dönemi bir hayli zorluk içeriyor. UFRS’ye geçiş sadece teknik bir muhasebe meselesinden çok daha fazla. UFRS bir çok şirketin günlük faaliyetlerini, hatta şirketin raporlanan karlılığını bile önemli ölçüde etkileyebilir.

Aşağıdaki koşullar size uyuyorsa:

 • Raporlanan performans ölçüleri üzerindeki etkileri ve karınızın daha da değişken olup olmayacağını öğrenmek istiyorsanız,
 • Geçişi tamamlamak için ve gerekli değişimleri şirkete uygulamak için ihtiyaç duyulan becerilere sahip personelinizin olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız,
 • Toplamanız gereken ilave veriler varsa, sistemlerinizin bu verileri toplayıp toplayamayacağı ve kontrollerin yeterli olup olmadığı konusunda kuşkularınız varsa,
 • Mali riskten korunma ve mali enstrümanları, emeklilik fonlarını ve vergileri etkileyen değişimlerin yanında, standartların sizin sektörünüzü nasıl etkileyeceğini anlamak istiyorsanız,
 • UFRS’ye geçişin vergisel etkilerini değerlendirmek istiyorsanız,
 • UFRS’ye geçiş ile ilgili bütün kararları optimize etmek ve daha geniş iş imkanlarının göz önüne alınmasını istiyorsanız. 

ÖZEL DENETİM HİZMETLERİ

Sunduğumuz özel denetim hizmetleri;

Uygunluk Denetimi

Belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik denetim türüdür. Bağımsız Denetim ve Uygunluk Denetimi arasındaki en önemli ve büyük fark, uygunluk denetimi raporlarında, denetçiler, bağımsız denetçi görüşü vermezler, ancak raporu talep eden işletmenin doğruluğunun saptanmasını istediği finansal bilgilerin,  bağımsız denetim yöntemleri uygulayarak doğruluğunu araştırır ve bulgularını raporlarlar.

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır. Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri ve iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır.

Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği standartlara ulaşılıp ulaşılmadığı tespit etmektir 

İç Denetim

İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Uluslararası iç denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar.

İç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar.

Usulsüzlük Denetimi

Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olmaktadır. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır.

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.