Globalleşmeyle yeni bir dönem başlamış, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmıştır. Mali tablolar bilgilendirme, yorumlama ve geliştirme için araç olmuş, iyi yorumlayabilmek bir görev, zorunluluk halini almıştır. Bu gelişmelerle de mali tabloların yorumlanabilmesi, daha iyi anlaşılması yöneticide farklılık yaratacak başarı faktörlerinden biri haline gelmiştir. Yöneticiler, şirket ortakları her zaman mali tablolalarının savunucuları olmalıdırlar. Çünkü şirketlerin stratejileri, hedefleri açısından o andaki şirketin mali durumunu yorumlayabilmek önemlidir. Bunun için de gerçekten kaliteli zaman ayırıp, mali tablolarını dikkatle irdeleyip, incelemeleri gerekmektedir. Örneğin, Bilanço… Bilanço bir şirketin belirli bir anda içinde bulunduğu mali durumun temel bir fotoğrafıdır ve o şirketin mali durumunu değerlendirmeye yönelik en önemli başlangıç noktasıdır. Her ne kadar gelir ve nakit akım tabloları mali duruma ilişkin bilgiler verse de, bilanço, bir şirketin belirli bir anda içinde bulunduğu mali durumun temel bir fotoğrafıdır ve o şirketin mali durumunu değerlendirmeye yönelik mantıklı bir başlangıç noktası teşkil eder. UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) de aynı şekilde mali tabloların gerçeği yansıtmasının yani globalleşmenin, bir yandan da mali tablo okumada ortak bir dilin peşindedir. Bilançoyu esas alır ve onu, şirketin gerçek fotoğrafını çıkarması için irdeler. O gün itibariyle şirketin gerçek değerde elinde tuttuğu varlıkları, yükümlülükleri çıkarır. Bağımsız Denetim’de aynı şekilde. bağımsız denetim sonucu çıkan görüş, şirketin mali tablolarının doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını bildirir. Yönetici ve şirket ortaklarının, bu değişikliklerin savunucuları olmaları, mali raporlamayı geliştirmede aktif görev üstlenmeleri gerekmektedir. Firmanın stratejileri, hedefleri ve risklere tahammülü açısından firma profilinin anlaşılarak, şirketin taraf olduğu bilanço içi ya da dışı işlemlerin bu profile uygun olup olmadığının tayini de bir o kadar önem taşımaktadır. Bunun için, tüm tarafların zaman ayırıp mali tabloları dikkatle incelemesi gerekmektedir. Bağımsız denetçi, danışman ve paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışarak, şirketlerinin mali durumunu en iyi şekilde tayin etmelidir. Şirket yöneticileri, ortakları ciro ve kar yaratma konusunda ne kadar iyi bir donanıma sahip olsalar da, mali tabloları ileride onları yansıtan resim olacaktır. Çünkü görünen en resmi geçerliliği olan araç mali tablolardır. O yüzden mali tabloların düzenli olarak incelenmesi, bağımsız denetimden geçmesi hedefe giden yolda göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü kaliteli ve özenli, gerçeği gösteren mali tablolar her zaman şirketler için en önemli avantaj halini alacaktır. Şirket sahipleri ancak satış işlemi öncesinde doğru stratejik ve operasyonel değişiklikleri yaparak, şirketlerinin değerini arttırabilirler. Bu kapsamda da, mali tabloları iyi yorumlayabilen şirket yöneticileri ve sahipleri her zaman fark yaratmış ve yaratacaktır.