PRATİK BİLGİLER REHBERİ

 1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler
 2. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
 3. Asgari Geçim İndirimi
 4. Aile ve Çocuk Yardımları
 5. Yemek Yardımı İstisnası
 6. Sakatlık İndirimi
 7. SGK Taban ve Tavan Ücreti
 8. SGK Prim Oranları
 9. SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler
 10. SGK Prim Matrahına Dahil Olmayan; Aile Zammı, Çocuk Zammı, Yemek Parası, Özel Sağlık Sigortası  Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarları
 11. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
 12. Yıllık Ücretli İzin
 13. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri
 14. Değerli Konut Vergisi
 15. Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı
 16. Kira Geliri İstisna Tutarları (Konut ve İş yeri)
 17. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar
 18. Araç Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları
 19. Araç Muayene Harçları
 20. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 21. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
 22. Damga Vergisi Oran ve Tutarları
 23. Harcırah Tutarları (Yurt içi ve Yurt Dışı Gündelikler)
 24. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
 25. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) x
 26. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar x
 27. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (Yürürlükte Bulunan)
 28. Defterler (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi)
 29. Defter Tutma Hadleri
 30. 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar
 31. E-Uygulamalara Geçiş Sınırları ve Süreleri
 32. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
 33. Fatura Kullanma Mecburiyeti
 34. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları
 35. KDV İadesi Üst Limitleri (YMM Raporu)
 36. KDV Tevkifat Oranları
 37. Kıdem Tazminatı Tavanı
 38. Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı.
 39. Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları
 40. Tahsilat ve Ödemelerin Finans Kurumları Aracılığıyla Yapılma Zorunluluğu (Tevsiki)
 41. Tecil Faizi
 42. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
 43. Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan MSİ ve GMSİ Beyan Sınırları
 44. TTK Uyarınca Uygulanacak İdari Para Cezaları
 45. Usulsüzlük ve Özel Usulsuzluk Cezaları
 46. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
 47. Veraset ve İntikal Vergisinde Matrah ve Oranlar
 48. Yeniden Değerleme Oranları
 49. YMM Raporu Düzenleme Sınırı (İstisna İşlemler için)
 50. YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler
 1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler - Sayfa Başı

26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı.

Bu Karara göre;

 

  1. Bağımsız denetime tabi olmanın genel ölçütleri

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, artarda iki hesap döneminde aşan tüm şirketler bağımsız denetime tabidir.

 

  1. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler

2018/11597 Sayılı Karar’a ekli ve aşağıda yer verdiğimiz (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

 

  1. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK

kapsamında halka açık sayılan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

 

  1. Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

Aynı Karara ekli ve aşağıda yer verdiğimiz (II) sayılı listede belirtilen şirketlerden, aşağıdaki üç ölçütten en az

Ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşanlar bağımsız denetime tabidir.

 

 

 

   1. 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

 

    1. Yatırım kuruluşları,
    2. Kolektif yatırım kuruluşları,
    3. Portföy yönetim şirketleri,
    4.  İpotek finansmanı kuruluşları,
    5. Varlık kiralama şirketleri,
    6. Merkezi takas kuruluşları,
    7. Merkezi saklama kuruluşları
    8. Veri depolama kuruluşları,
    9. Derecelendirme kuruluşları,
    10. Değerleme kuruluşları,
    11.  Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler.
    12. Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi

bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

 

 1. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

  1. Bankalar,
  2. Derecelendirme kuruluşları,
  3. Finansal holding şirketleri,
  4.  Finansal kiralama şirketleri,
  5. Faktoring şirketleri,
  6. Finansman şirketleri,
  7. Varlık yönetim şirketleri,
  8. Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan

şirketler.

 

 1. 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

 

Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler

aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.

 

 1. 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi

mağazalar.

 

 1. Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:

 

  1. Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.

 

  1. Uydu televizyon yayın lisansı.

 

  1. Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.

 

 

II SAYILI LİSTE

 

 1. Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, demeklere,

vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

 

 1. Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

 

 1. Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.

 

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.

 

 1. (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

 

  1. Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

 

  1. 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si

belediyelere ait olan şirketler.

 
   

 

 

2) 2021 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler - Sayfa Başı

SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (*)

 

 

 

Brüt

SSK

İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

 

Net

Asgari

Geçim

İndirimi (*)

Toplam Ele Geçen

SSK

İşveren

(**)

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet

Ocak

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

3040,88

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Şubat

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

6081,76

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Mart

3.577,50

500,85

35,78

456,14

27,15

9122,64

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Nisan

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

12163,52

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Mayıs

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

15204,4

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Haziran

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

18245,28

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Temmuz

3.577,50

500,85

35,78

456,13

27,15

21286,16

2557,59

268,31

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Ağustos

3.577,50

500,85

35,78

472,49

27,15

24327,04

2541,23

284,67

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Eylül

3.577,50

500,85

35,78

608,17

27,15

27367,92

2405,55

420,35

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Ekim

3.577,50

500,85

35,78

608,18

27,15

30408,8

2405,54

420,36

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Kasım

3.577,50

500,85

35,78

608,18

27,15

33449,68

2405,55

420,35

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

Aralık

3.577,50

500,85

35,78

608,17

27,15

36490,56

2405,55

420,35

2.825,90

554,51

71,55

4.203,56

TOPLAM

42.930

6010,2

429,36

6098,11

325,8

36490,56

30066,55

3844,25

33.910,80

6654,12

858,6

50.442,70

 

* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık

indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

**7103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

 

3) 2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi - Sayfa Başı

Çalışanın Medeni Durumu

2021 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

268,31

Evli, eşi çalışmıyor

321,98

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

362,22

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

456,13

Evli, eşi çalışıyor

268,31

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

308,56

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

348,81

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

402,47

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

429,30

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

456,13

Boşanmış

268,31

Boşanmış, 1 çocuklu

308,56

Boşanmış, 2 çocuklu

348,81

Boşanmış, 3 çocuklu

402,47

 

4) Aile ve Çocuk Yardımları – Sayfa Başı

Aile Yardımı (SGK İstisnası)

 

Dönem

Tutar

01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021

357,75 (3.577,50 x % 10)

 

Çocuk Yardımı (SGK İstisnası)

 

Dönem

Tutar

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021

1 Çocuk için 71,55 TL (3.577,50 x %2) (En çok 2 çocuk için)

 

Çocuk Yardımı (Vergi İstisnası)

 

 

Dönem

0-6 Yaş Grubu için

Diğer çocuklar için

01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021

82,89 (500 x 0,165786)

41,45 (250 x 0,165786)

01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021

(500x Kay sayı)

(250x Kat sayı)

 

 1. Yemek Yardımı İstisnası - Sayfa Başı

Dönemler

Günlük Tutar

2021

25,00 TL

2020

23,00 TL

2019

19,00 TL

2018

16,00 TL

2017

14,00 TL

2016

13,70 TL

 

 1. Sakatlık İndirimi - Sayfa Başı

Sakatlık Derecesi

Tutar

Birinci derece sakatlar için

1.500.-TL

İkinci derece sakatlar için

860.-TL

Üçüncü derece sakatlar için

380.-TL

 

 1. SGK Taban ve Tavan Ücreti - Sayfa Başı

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2021 – 31.12.2021

3.577,50 TL

26.831,40 TL

01.01.2020 – 31.12.2020

2.943,00 TL

22.072,50 TL

01.01.2019 – 31.12.2019

2.558,40 TL

19.188,00 TL

01.01.2018 – 31.12.2018

2029,50 TL

15.221,40 TL

01.01.2017 – 31.12.2017

1.777,50 TL

13.331,40 TL

01.01.2016 – 31.12.2016

1.647,00 TL

10.705,50 TL

01.01.2015 - 30.06.2015

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

1.273,50 TL

8.277,90 TL

 

 1. SGK Prim Oranları - Sayfa Başı

1 Eylül 2013'den İtibaren SGK Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar

Sigorta Kolları

Sigortalı

Payı %

İşveren

Payı %

a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası)

-

2

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7.5

c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek

İşlerde)

9

12 - 14

Toplam Prim Oranı

14

20.5

2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı %

a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

2

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

12.5

c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

Toplam Prim Oranı

34.5

3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı %

a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

b) Genel Sağlık Sigortası Primi

12

Toplam Prim Oranı

32

       

 

 1. SGK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler - Sayfa Başı

Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

Prime Tabi (+) /Prime Tabi

Değil (-)

Hangi Ayda Prime Tabi Tutulduğu

1- Ücret

 

 

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret

çeşitleri

 

 

a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden

ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

* Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

* İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem

zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen

ücretler

+

Hak Edilen Ay

ı) Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay

2- Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak

 

 

* Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

* Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

* Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

* Kreş parası

+

Ödendiği Ay

* Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

* İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

* Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen

ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar

Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

 

+

 

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen

ikramiye

+

Ödendiği Ay

* Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

 

+

 

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden

istisna edilen tutarı aşan tutarı)

 

+

 

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden

istisna edilen tutarı aşan tutarı)

 

+

 

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik

sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçen özel sağlık sigortası

primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

 

 

+

 

 

Ödendiği Ay

3- Sigorta primine tabi tutulmayacak

kazançlar

 

 

a) Ayni yardımlar

-

 

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

-

 

c) Görev yollukları

-

 

d) Seyyar görev tazminatı

-

 

e) Kıdem tazminatı

-

 

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı

mahiyetindeki

 

-

 

toplu ödemeler

g) Keşif ücreti

-

 

h) İhbar tazminatı

-

 

I) Kasa tazminatı

-

 

i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta

priminden istisna edilen tutarı aşmayan

tutarı)

 

-

 

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden

istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

 

-

 

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

 

-

 

l) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık

sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı

tutarları

 

 

-

 

 

 1. SGK Prim Matrahına Dahil Olmayan; Aile Zammı, Çocuk Zammı, Yemek Parası, Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarları - Sayfa Başı

 

Dönem

 

Yemek

parası

Çocuk zammı (En çok iki çocuk için)

Aile zammı (Aylık)

İşveren Tarafından Sigortalılar için Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel

Emeklilik Sistemi Katkı Payları

01.01.2021 – 31.12.2021

7,16

71,55

357,75

1.073,25

01.01.2020 – 31.12.2020

5,89

58,56

294,30

882,9

01.01.2019 – 31.12.2019

5,12

51,17

255,84

767,52

 1. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) - Sayfa Başı

24.000 TL'ye kadar

15%

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

20%

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için

9.400 TL), fazlası

27%

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için

46.390 TL), fazlası

35%

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den

fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

40%

 

 1. Yıllık Ücretli İzin -Sayfa Başı

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil)

14 Gün

Hizmet Süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara

20 Gün

Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve

daha fazla olanlar

26 Gün

18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

En az 20 Gün

 

 1. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri - Sayfa Başı

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

20,00

b) Beyanname

20,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

3 - Pasaportlar

180,00

4 - İkamet izni

125,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

b) Değiştirme nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

c) Kayıp nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00

7 - Aile cüzdanları

160,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

9 - Sürücü belgeleri

225,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11 - (Mülga: 06.01.2017 (Mük.) - 680 Sayılı KHK/35 md.

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

170,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15- Mavi Kart

16,00

16- Yabancı çalışma izin belgesi

125,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi

125,00

 1. Değerli Konut Vergisi -Sayfa Başı

2021 yılı için açıklanan değerli konut vergisi alt ve üst sınırları 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre, 2021 yılında değerli konut vergisi beyanı ve ödemesi bu tablodaki tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır.

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

 

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için

(Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

 

7.842 TL, fazlası için

(Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,

 

fazlası için

(Binde 10)

 

 1. Konut ve İşyeri Tesliminde KDV Oranları - Sayfa Başı

 

YAPININ ÖZELLİĞİ

KDV ORANI

 

 

 

A)

150 m2 'den küçük konut

 

1.

Büyükşehir Belediyesinde Olan İnşaat

1.1.

Lüks veya Birinci Sınıf Konut

1.1.2.

Yapı Ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 arasında

olan ve arsa emlak vergi değeri;

 

- 500 TL'den az

1%

- 500-999

8%

- 1.000 TL ve üstü

18%

1.1.3.

Yapı Ruhsatı 01.01.2017 ve sonrasında olan ve arsa emlak vergi değeri;

 

 

- 1.000 TL'den az

1%

- 1.000 - 2.000 TL arası

8%

- 2.000 TL üstü

18%

1.2.

Lüks veya Birinci Sınıf Konut Olmayan

1%

2.

Büyükşehir Belediyesinde Olmayan İnşaat

1%

 

 

 

B)

150 m2 'den büyük konut

18%

 

 

 

C)

İşyeri Teslimleri

18%

 1. Kira Geliri İstisna Tutarları - Sayfa Başı
 1. GMSİ Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)

2021 yılı için 7.000.-TL’yi aşan kısım üzerinden vergi ödenecektir.

icari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Yılı

Miktarı

2021

7.000 TL

2020

6.600 TL

2019

5.400 TL

2018

4.400 TL

2017

3.900 TL

2016

3.800 TL

2015

3.600 TL

 1. İş Yeri Kira Geliri

Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri 2021 yılı için 53.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.

Yılı

Miktarı

2021

53.000 TL

2020

49.000.-TL

2019

40.000.-TL

2018

34.000.-TL

2017

30.000.-TL

 

 1. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar -

Sayfa Başı

Tutar

Uygulama Dönemi

1.500.- TL

01/01/2021 - 31/12/2021

1.400.- TL

01/01/2020 - 31/12/2020

1.200.- TL

01/01/2019 - 31/12/2019

1.000.- TL

01/01/2018 - 31/12/2018

900.- TL

01/01/2017 - 31/12/2017

 

 1. Araç Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları - Sayfa Başı

2021 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

  1. (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık

kira bedeli 6.000 TL,

  1. (1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma

değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL,

(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL olarak belirlenmiştir.

 1. Araç Muayene Harçları- Sayfa Başı

Aracın Cinsi

KDV’li Ücret Miktarı (TL)

a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için

503,86 TL

b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için

372,88 TL

c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için

189,98 TL

 

 1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri - Sayfa Başı

7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;

(I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

 

 

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

 

 

Taşıt Değeri (TL)

 

Satır

 

No

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı

(TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 6 yaş

7 - 11

yaş

12 - 15

yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 

1300 cm³ ve aşağısı

56.500’ü aşmayanlar

1

1.051

733

410

309

109

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

2

1.155

806

450

341

120

99.000’i aşanlar

3

1.261

879

492

372

130

 

 

1301 - 1600 cm³ e kadar

56.500’ü aşmayanlar

4

1.830

1.372

796

563

216

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

5

2.014

1.510

876

617

236

99.000’i aşanlar

6

2.197

1.647

954

674

258

 

1601 - 1800 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

7

3.556

2.781

1.635

998

387

141.600’ü aşanlar

8

3.881

3.032

1.786

1.090

422

 

1801 - 2000 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

9

5.603

4.315

2.536

1.510

594

141.600’ü aşanlar

10

6.113

4.709

2.767

1.647

648

 

 

 

2001 - 2500 cm³ e kadar

176.800’ü aşmayanlar

11

8.405

6.102

3.812

2.277

901

176.800’ü aşanlar

12

9.170

6.656

4.158

2.485

983

 

2501 - 3000 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

13

11.719

10.196

6.369

3.426

1.256

353.900’ü aşanlar

14

12.786

11.122

6.949

3.738

1.371

 

3001 - 3500 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

15

17.848

16.060

9.674

4.829

1.769

353.900’ü aşanlar

16

19.472

17.519

10.55

3

5.267

1.932

3501 - 4000 cm³ e kadar

566.400’ü aşmayanlar

17

28.063

24.233

14.27

6.369

2.536

 

 

 

 

 

 

1

 

 

566.400’ü aşanlar

18

30.616

26.435

15.57

1

6.949

2.767

 

 

4001 cm³ ve yukarısı

672.600’ü aşmayanlar

19

45.932

34.443

20.39

9

9.168

3.556

672.600’ü aşanlar

20

50.107

37.575

22.25

4

10.001

3.881

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

 

4 - 6 yaş

7 - 11

yaş

12 - 15

yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3’e kadar

196

147

108

67

26

251 - 650 cm3’e kadar

405

307

196

108

67

651 - 1200 cm3’e kadar

1.045

621

307

196

108

1201 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

830

405

 

 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

 1. ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 2. Sayılı Tarife

 

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam

Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1) Minibüs

1.256

830

405

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.675

1.045

621

1901 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

3.172

1.895

830

26-35 kişiye kadar

3.804

3.172

1.256

36-45 kişiye kadar

4.234

3.591

1.675

46 kişi ve yukarısı

5.079

4.234

2.535

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.127

748

367

1.501-3.500 kg’a kadar

2.281

1.322

748

3.501-5.000 kg’a kadar

3.427

2.852

1.127

5.001-10.000 kg’a kadar

3.804

3.231

1.515

10.001-20.000 kg’a kadar

4.572

3.804

2.281

20.001 kg ve yukarısı

5.719

4.572

2.657

 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)  aşağıdaki (IV)  sayılı tarifeye göre

vergilendirilir.

 

(IV) Sayılı Tarife

 

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

21.236

16.980

12.733

10.184

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

31.860

25.481

19.110

15.287

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

42.487

33.987

25.481

20.386

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

53.113

42.487

31.860

25.481

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

63.740

50.989

38.236

30.584

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

74.366

59.488

44.610

35.678

20.001 kg. ve yukarısı

84.989

67.984

50.989

40.789

             
 1. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I/A) Sayılı Tarife

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.051

733

410

309

109

1301-1600 cm³ e kadar

1.830

1.372

796

563

216

1601-1800 cm³ e kadar

3.234

2.526

1.488

906

351

1801-2000 cm³ e kadar

5.095

3.923

2.306

1.372

541

2001-2500 cm³ e kadar

7.640

5.547

3.466

2.070

819

2501-3000 cm³ e kadar

10.655

9.268

5.790

3.113

1.143

3001-3500 cm³ e kadar

16.226

14.600

8.794

4.389

1.610

3501-4000 cm³ e kadar

25.513

22.030

12.974

5.790

2.306

4001 cm³ ve yukarısı

41.756

31.312

18.544

8.333

3.234

 

 1. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı - Sayfa Başı

 

Yılı

İstisna Tutarı

2021

19.000 TL

2020

18.000 TL

2019

14.800 TL

2018

12.000 TL

2017

11.000 TL

2016

 1. TL

 

22) Damga Vergisi Oran ve Tutarları       - Sayfa Başı

01.01.2021 tarihinden itibaren azami tutar 3.534.679,90 Türk Lirası’dir. (65 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2021 YILI)

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

 

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön

izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

 

 

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

(Binde 0)

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.Tahkimnameler

(97,20 TL)

2.Sulhnameler

(97,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

 

(546,40 TL)

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak

Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(97,20 TL)

2. (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(33,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(19,70 TL)

ac) İyda senedi

(3,10 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,80 TL)

b) Konşimentolar

(19,70 TL)

c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(33,40 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(74,90 TL)

bb) Gelir tabloları

(35,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(35,80 TL)

c) Barnameler

(3,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(14,60 TL)

e) Ordinolar

(0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(14,60 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

(Binde 9,48)

 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

 

 

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

 

(0,80 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(97,20 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(129,80 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(64,10 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(64,10 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(64,10 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(129,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(47,60 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(47,60 TL)

f) (Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek

verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

(76,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

 

(0,80 TL)

 

 1. Harcırah Tutarları (Vergiden Müstesna) - Sayfa Başı
 1. Yurt İçi Harcırah Tutarları

01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için

 

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

4.169,88 ve fazlası

73,50

4.140,04 - 4.169,87

61,65

3.775,31 - 4.140,03

57,55

3.311,11 - 3.775,30

54,05

2.746,61 - 3.311,10

47,65

2.746,60 ve daha azı

46,35

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave

edilecektir.

 1. Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek  Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)” yayımlandı. Söz konusu Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir. Buna göre, brüt aylık tutarı 4.169,88 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

(Gündelik Tutarlar TL)

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ve Gelir

Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisnatutarına ilişkin 30.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3468 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır. Buna göre, KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı 192,60 TL olarak belirlenmiştir. KKTC’ye yapılacak seyahatlerde bu tutar gelir vergisinden istisna olacaktır.

 1. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları - Sayfa Başı
  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir

belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  1. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  1. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 1. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4500

3600

2800

2500

2100

2. Grup

2800

2100

1700

1400

1300

3. Grup

2100

1400

1300

900

700

4. Grup

900

700

530

450

360

5. Grup

530

450

310

300

250

6. Grup

300

250

160

140

109

7. Grup

109

86

60

50

38

 

 1. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevretemizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesininbeşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi,diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerindeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5625

4500

3500

3125

2625

2. Grup

3500

2625

2125

1750

1625

3. Grup

2625

1750

1625

1125

875

4. Grup

1125

875

662

562

450

5. Grup

662

562

387

375

312

6. Grup

375

312

200

175

136

7. Grup

136

107

75

62

47

  1. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2250

1800

1400

1250

1050

2. Grup

1400

1050

850

700

650

3. Grup

1050

700

650

450

350

4. Grup

450

350

265

225

180

5. Grup

265

225

155

150

125

6. Grup

150

125

80

70

54

7. Grup

54

43

30

25

19

 

 1. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) - Sayfa Başı

 

Tutar

Uygulama Dönemi

43.000 TL

2021

40.000.-TL

2020

33.000.-TL

2019

27.000.-TL

2018

24.000.-TL

2017

 

 1. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar - Sayfa

Başı

 

2021 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2020 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

309.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

444.000 TL

II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

224.000 TL

Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

444.000 TL

 

 

2021 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar

 

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2020 yılı aktif toplamı 13.258.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL'yi aşmayanlar

 

 

 

 1.  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları - Sayfa Başı

 

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

(02.01.2019 tarihi itibarıyla)

 

 

 

 

Yayımlandığı Resmi Gazete

 

Vergiler Açısından

Uygulanmaya

 

 

 

Taraf Devlet

Anlaşmanın İmza Edildiği

Tarih

 

Tarih           No

Yürürlük

Tarihi

Başlandığı

Tarih

 

 

1)

Avusturya

3.11.1970

01.08.1973 - 14612

24.09.1973

1.01.1974

 

 

 

Avusturya (Revize)

28.03.2008

26.06.2009 - 27270

1.10.2009

1.01.2010

 

 

2)

Norveç

16.12.1971

21.12.1975 - 15445

30.01.1976

1.01.1977

 

 

 

Norveç

(Revize)

15.01.2010

28.05.2011 -

27947 (m.)

15.06.2011

1.01.2012

 

 

3)

Güney Kore

24.12.1983

02.10.1985 - 18886

25.03.1986

1.01.1987

 

 

4)

Ürdün

6.06.1985

15.07.1986 - 19165

3.12.1986

1.01.1987

 

 

5)

Tunus

2.10.1986

30.09.1987 - 19590

28.12.1987

1.01.1988

 

 

6)

Romanya

1.07.1986

21.08.1988 - 19906

15.09.1988

1.01.1989

 

 

7)

Hollanda

27.03.1986

22.08.1988 - 19907

30.09.1988

1.01.1989

 

 

8)

Pakistan

14.11.1985

26.08.1988 - 19911

8.08.1988

1.01.1989

 

 

9)

İngiltere

19.02.1986

19.10.1988 - 19964

26.10.1988

1.01.1989

 

 

10)

Finlandiya

9.05.1986

30.11.1988 - 20005

30.12.1988

1.01.1989

 

 

 

Finlandiya (revize)

6.10.2009

24.03.2012 – 28243

4.05.2012

1.01.2013

 

 

11)

K.K.T.C.

22.12.1987

26.12.1988 - 20031

30.12.1988

1.01.1989

(1)

 

12)

Fransa

18.02.1987

10.04.1989 - 20135

1.07.1989

1.01.1990

 

 

13)

Almanya

(Feshedilen)

16.04.1985

09.07.1986 - 19159

30.12.1989

1.01.1990

(2)

 

 

Almanya (Yeni)

19.09.2011

24.01.2012 - 28183

1.08.2012

1.01.2011

 

 

14)

İsveç

21.01.1988

30.09.1990 - 20651

18.11.1990

1.01.1991

 

 

15)

Belçika

2.06.1987

15.09.1991 - 20992

8.10.1991

1.01.1992

(3)

 

16)

Danimarka

30.05.1991

23.05.1993 - 21589

20.06.1993

1.01.1991

 

 

17)

İtalya

27.07.1990

09.09.1993 - 21693

1.12.1993

1.01.1994

 

 

18)

Japonya

8.03.1993

13.11.1994 - 22110

28.12.1994

1.01.1995

 

 

19)

B.A.E.

29.01.1993

27.12.1994 - 22154

26.12.1994

1.01.1995

(4)

 

20)

Macaristan

10.03.1993

25.12.1994 - 22152

9.11.1995

1.01.1993

 

 

21)

Kazakistan

15.08.1995

08.11.1996 - 22811

18.11.1996

1.01.1997

 

 

22)

Makedonya

16.06.1995

07.10.1996 - 22780

28.11.1996

1.01.1997

 

 

23)

Arnavutluk

4.04.1994

05.10.1996 - 22778

26.12.1996

1.01.1997

 

 

24)

Cezayir

2.08.1994

30.12.1996 - 22863

30.12.1996

1.01.1997

 

 

25)

Moğolistan

12.09.1995

30.12.1996 - 22863

30.12.1996

1.01.1997

 

 

26)

Hindistan

31.01.1995

30.12.1996 - 22863

30.12.1996

1.01.1994

 

 

27)

Malezya

27.09.1994

30.12.1996 - 22863

31.12.1996

1.01.1997

(5)

 

28)

Mısır

25.12.1993

30.12.1996 - 22863

31.12.1996

1.01.1997

 

 

29)

Çin Halk Cum.

23.05.1995

30.12.1996 - 22863

20.01.1997

1.01.1998

 

 

30)

Polonya

3.11.1993

30.12.1996 - 22863

1.04.1997

1.01.1998

 

 

31)

Türkmenistan

17.08.1995

13.06.1997 - 23018

24.06.1997

1.01.1998

(6)

 

32)

Azerbaycan

9.02.1994

27.06.1997 - 23032

1.09.1997

1.01.1998

 

 

33)

Bulgaristan

7.07.1994

15.09.1997 - 23111

17.09.1997

1.01.1998

 

 

34)

Özbekistan

8.05.1996

07.09.1997 - 23103

30.09.1997

1.01.1997

 

 

35)

A.B.D.

28.03.1996

31.12.1997 - 23217

19.12.1997

1.01.1998

 

 

36)

Beyaz Rusya

24.07.1996

22.04.1998 - 23321

29.04.1998

1.01.1999

 

 

37)

Ukrayna

27.11.1996

22.04.1998 - 23321

29.04.1998

1.01.1999

 

 

38)

İsrail

14.03.1996

24.05.1998 - 23351

27.05.1998

1.01.1999

 

 

39)

Slovakya

2.04.1997

03.10.1999 - 23835

2.12.1999

1.01.2000

 

 

40)

Kuveyt

6.10.1997

28.11.1999 - 23890

13.12.1999

1.01.1997

 

 

41)

Rusya

15.12.1997

17.12.1999 - 23909

31.12.1999

1.01.2000

 

 

42)

Endonezya

25.02.1997

15.02.2000 - 23965

6.03.2000

1.01.2001

 

 

43)

Litvanya

24.11.1998

10.05.2000 - 24045

17.05.2000

1.01.2001

 

 

44)

Hırvatistan

22.09.1997

10.05.2000 - 24045

18.05.2000

1.01.2001

 

 

45)

Moldova

25.06.1998

25.07.2000 - 24120

28.07.2000

1.01.2001

 

 

46)

Singapur

9.07.1999

18.07.2001 - 24466

27.08.2001

1.01.2002

(7)

 

47)

Kırgızistan

1.07.1999

12.12.2001 - 24611

20.12.2001

1.01.2002

 

 

48)

Tacikistan

6.05.1996

24.12.2001 - 24620

26.12.2001

1.01.2002

 

 

49)

Çek

Cumhuriyeti

12.11.1999

15.12.2003 - 25317

16.12.2003

1.01.2004

 

 

50)

İspanya

5.07.2002

18.12.2003 - 25320

18.12.2003

1.01.2004

 

 

51)

Bangladeş

31.10.1999

15.12.2003 - 25317

23.12.2003

1.01.2004

 

 

52)

Letonya

3.06.1999

22.12.2003 - 25324

23.12.2003

1.01.2004

 

 

53)

Slovenya

19.04.2001

23.12.2003 - 25325

23.12.2003

1.01.2004

 

 

54)

Yunanistan

2.12.2003

02.03.2004 - 25390

5.03.2004

1.01.2005

 

 

55)

Suriye

6.01.2004

28.06.2004 - 25506

21.08.2004

1.01.2005

 

 

56)

Tayland

11.04.2002

08.01.2005 - 25694

13.01.2005

1.01.2006

 

 

57)

Sudan

26.08.2001

17.09.2003 - 25232

31.01.2005

1.01.2006

 

 

58)

Lüksemburg

9.06.2003

08.01.2005 - 25694

18.01.2005

1.01.2006

(8)

 

59)

Estonya

25.08.2003

04.07.2004 - 25512

21.02.2005

1.01.2006

 

 

60)

İran

17.06.2002

09.10.2003 - 25254

27.02.2005

1.01.2006

 

 

61)

Fas

7.04.2004

22.06.2005 - 25853

18.07.2006

1.01.2007

 

 

62)

Lübnan

12.05.2004

17.08.2006 - 26262

21.08.2006

1.01.2007

 

 

63)

Güney Afrika

Cum.

3.03.2005

20.11.2006 - 26352

6.12.2006

1.01.2007

 

 

64)

Portekiz

11.05.2005

15.12.2006 - 26377

18.12.2006

1.01.2007

 

 

65)

Sırbistan-

Karadağ

12.10.2005

08.08.2007 - 26607

10.08.2007

1.01.2008

(9)

 

66)

Etiyopya

2.03.2005

09.08.2007 - 26608

14.08.2007

1.01.2008

 

 

67)

Bahreyn

14.11.2005

21.08.2007 - 26620

2.09.2007

1.01.2008

 

 

68)

Katar

25.12.2001

05.02.2008 - 26778

11.02.2008

1.01.2009

 

 

69)

Bosna-Hersek

16.02.2005

08.04.2007 - 26487

18.09.2008

1.01.2009

 

 

70)

Suudi

Arabistan *

9.11.2007

03.02.2009 -

27130 (m.)

1.04.2009

1.01.2010

 

 

71)

Gürcistan

21.11.2007

10.02.2010 - 27489

15.02.2010

1.01.2011

 

 

72)

Umman

31.05.2006

13.03.2010 - 27520

15.03.2010

1.01.2011

(10)

 

73)

Yemen

26.10.2005

13.03.2010 - 27520

16.03.2010

1.01.2011

 

 

74)

İrlanda

24.10.2008

10.08.2010 - 27668

18.08.2010

1.01.2011

 

 

75)

Yeni Zelanda

22.04.2010

04.07.2011 -

27984 (m.)

28.07.2011

1.01.2012

 

 

76)

Kanada

14.07.2009

29.04.2011 -

27919 (m.)

4.05.2011

1.01.2012

 

 

77)

İsviçre

18.06.2010

12.01.2012 - 28171

8.02.2012

1.01.2013

 

 

78)

Brezilya

14.03.2005

12.01.2012 -28171

9.10.2012

1.01.2013

 

 

79)

Avustralya

28.04.2010

21.05.2013 -

28653 (m.)

5.06.2013

1.01.2014

 

 

80)

Malta

14.07.2011

27.04.2013 - 28630

13.06.2013

1.01.2014

 

 

81)

Meksika

17.12.2013

06.06.2015 - 29378

23.07.2015

1.01.2016

 

 

82)

Kosova

10.09.2012

28.08.2015 - 29459

(2.m.)

15.10.2015

1.01.2016

 

 

83)

Filipinler

18.03.2009

10.04.2011 – 27901