Gizlilik Politikası


Balıklı Audit | Advisory (“Balıklı Audit | Advisory” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz.şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. Aydınlatma Metni ile Balıklı Audit | Advisory tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Gizlilik

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Son güncelleme tarihi: 25 Nisan 2019

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Balıklı Audit | Advisory *[i] olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Balıklı Audit | Advisory olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Balıklı Audit | Advisory müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

Balıklı Audit | Advisory tarafından sunulan vergi, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,

Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,

Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,

Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

Çeşitli hizmet ve endüstrilere (Tüketim ve Endüstriyel Ürünler, Enerji, Doğal Kaynaklar ve İnşaat, Gayrimenkul ve İnşaat, Denetim, Vergi, Strateji ve Operasyonlar, , Ekonomik Görünüm) ilişkin her türlü rapor, pazar araştırmaları, bilgi, bülten, yayın, derginin paylaşılması,

İnternet sitesine üyelik kaydının yapılması,

İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,

Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Balıklı Audit | Advisory’ye iletilen kararların uygulanması,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Balıklı Audit | Advisory prosedürlerine uyum sağlanabilmesi.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ve üye firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Balıklı Audit | Advisory’nin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,

E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,

Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,

Balıklı Audit | Advisory tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.

4. Kanun uyarınca haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Eski Büyükdere cad. Maslak No:1 34485 Sarıyer/İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya Balıklı Audit | Advisory adresine[1] ya da güvenli elektronik veya mobil imzanız ile adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Balıklı Audit | Advisory başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Balıklı Audit | Advisory Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Giriş

Bu aydınlatma metni kişisel verilerin Balıklı Audit | Advisory tarafından neden ve nasıl işlendiğine, işleme faaliyetleri sırasında gözetilen yasa, politika ve prosedürlere ilişkin ve kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarıyla ilgili bilgi verir. Bu beyan ister kişilerin kendilerinden ister başkaları tarafından Balıklı Audit | Advisory’ye verilmiş olsun elde edilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

“ Balıklı Audit | Advisory ”[1] (ve “Balıklı Audit | Advisory Türkiye’de kurulmuş olan Balıklı Audit | Advisory şirketleri[2], Balıklı Audit | Advisory ‘nin ortaklarını, görevli veya çalışanlarını, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar. Balıklı Audit | Advisory ağında yer alan her üye şirket ayrı bir tüzel kişiliktir. Balıklı Audit | Advisory Şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi için: contracting@balikliaudit.com

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Balıklı Audit | Advisory aydınlatma metninde yer alan amaçlar için kişisel verileri işler ve bu amaçlara ilişkin hangi verilerin işlendiği, veri toplama şekli, aktarım, veri işlemeye dair hukuki dayanak yine işbu aydınlatma metninde belirlenmiştir.

Kişisel veriler toplanırken ve işlenirken, Balıklı Audit | Advisory’nin politikası kişisel verileri neden ve nasıl işlediği konusunda net olmaktır. Belirli işleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için bu beyanın ilgili bölümleri incelenebilir.